debelastingvrouw

Standpunten partijen over belastingen

 

 

VVD

PvdA

SP

CDA

Titel verkiezingsprogramma

 

Zeker Nederland, 100 p.

 

Een verbonden samenleving, 63p.

Nu wij, 48p. 

 

Keuzes voor een beter Nederland, 49p.

 

nadruk belastingstelsel

 

-stelsel gericht op arbeidsparticipatie

-minder inkomstenbelas-ting door minder toeslagen

-verlagen belas-ting op arbeid

-gerichte belastingverlaging ouderen

-minder belasting  op arbeid

 -naast zelf-standigenaftrek werknemersaftrek

 

 

  

 

 

 

meer vergroening =meer belasting op niet duurzame grondstoffen

-minder lasten lagere en middenkomens,

-5e schijf boven     € 150.000

-miljonairsbelasting

 

 

 

 

 

meer vergroening= meer belasting op niet duurzamen grondstoffen

 

 

-sociale vlaktaks

gezinsdraagkracht

 

 

 

PVV

D66

Christen Unie

Groen Links

 

Nederland weer van ons, 1p.

 

Kansen voor iedereen,150p

(tekstversie)

Hoopvol realistisch,

106p.

Tijd voor verandering, 86p.

 

nadruk in belastingstelsel

 

minder inkomstenbelasting

 

-lagere belasting arbeid

-naast zelfstangenaftrek werknemersaftrek

-laagste inkomens geen belastingen en premies maar loonkostensubsidies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meer vergroening

 

-sociale vlaktaks,

35% tot

€ 70.000, 49% daarboven,

-aftrekbaarheid tegen 35%,

-belastingvrij bestaansminimum gezinnen jonge kinderen

-herstel overdraagbaarheid heffingskorting

- leefvorm neutrale belasting door uniform partnerbegrip en vlakkere tariefsstructuur en geen onderscheid meer tussen persoonlijke en gemeenschappelijkei

inkomsten

 

 

 

 

meer vergroening

-vereenvoudiging belasting-en toeslagenstelsel gericht op vermindering inkomensongelijkheid

-verlagen belasting midden- en lagere inkomens door hogere arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

-hogere belasting topinkomens

-negatieve inkomstenbelasting laagste inkomens

l

 

 

  

 

 

 

 

 

meer vergroening

 

 

SGP

Partij voor de Dieren

50PLUS

DENK

 

Stem voor het leven, 82p.

Plan B, hou vast aan je idealen, 36p. 

Omdat ouderen het niet meer pikken,17 p.

Denkend aan Nederland, 71p.

nadruk belastingstelsel

 

-sociale vlaktaks

-gezinsdraag-kracht

-herinvoering splitsingsstelsel

-beperking kinderopvang-toeslag en inkomensafh. combinatiekorting tweeverdieners

meer vergroening

 

-geen belasting op arbeid, maar op (niet duurzame) grondstoffen

-belastingverlaging voor ouderen

 

 

 

 

verkiezingen 2017